Hjem   >   Nyheter   >   Nye stillinger og Eiendomsskatt i Gausdal kommune

Nye stillinger og Eiendomsskatt i Gausdal kommune

 

Gausdal kommune søker i disse dager etter en Controller ( med c) i 100 % fast og nyopprettet stilling.  En controller,som også kan kalles en økonomikonsulent, skal jobbe med en organisasjons regnskapsmessige aktiviteter. I stillingsteksten beskrives det budsjett og økonomiplanarbeid, arbeid med kommunens økonomisystem, årsoppgjør, analyser og beregninger.

Bygdalistas Odd Steinar Bækken reiser spørsmålet i en interpellasjon til kommunestyret om det virkelig er behov for en ny stilling i kommuneadministrasjonen nå? Det blir svart opp i torsdagens kommunestyremøte.

Denne nye controller-stillingen  skal tilknyttes kommunens strategigruppe. Kanskje du som journalisten lurte på hvem som utgjør denne gruppa og hvilke funksjoner de har ? Vi gir deg derfor oversikten her.

Kommunens strategigruppe består av:

Økonomisjef Marit Bråten Homb

Personalrådgiver Frode Frydenlund

Plan- og miljørådgiver Jon Sylte

Pedagogisk rådgiver Gunhild Hjelstuen

Rådgiver Folkehelse og levekår Marit Lang-Ree Finstad

Kvalitetsrådgiver helse/omsorg Ole Edgar Sveen

Informasjonsrådgiver Kjellfrid Flækken

Digitaliseringsrådgiver Nina Hjelmstad

Kommunepsykolog Jan Lenndin

Denne staben er direkte tilknyttet kommunens administrative ledelse som består av rådmann og 2 kommunalsjefer.

Når det gjelder økonomifunksjoner så er det en egen felles enhet for Sørdalskommunene med lokalisering i Øyer( regnskap/skatt/innkreving) Som en ser har Gausdal fortsatt egen økonomisjef og nå vil de ansette en controller til støtte for den stillingen. Bækken stiller spørsmålet om det er nødvendig. Det er det all grunn til. I trange tider pleier organisasjoner og slanke sine staber. Det at Gausdal går motsatt veg gir en dårlig signaleffekt. Hvis det hevdes at det ikke vil øke lønnsutgiftene på dette planområde så kan det vel hende det beror seg på at overtallige i lederstillinger i Gausdal har levd et liv videre med romslig avlønning?’

Heles og mestring er den nye enheten på omsorgssektoren i Gausdal som skal tre i kraft nå fra 1. oktober. Heller ikke den omorganiseringen fører til færre lederjobber. Nå er dette organisert med en egen enhetsleder som er Inger Ellen Walhovd. Under denne enhetslederen er det nå tre seksjonsledere . En for felles hjemmetjeneste( samlet nå og før delt i to distrikt) Denne jobben skal Siv Janne Klufthaugen bekle. Stillingene som seksjonslederne på henholdsvis Follebutunet og Forsettunet er det i skrivende stund  enda ikke bestemt hvem som skal ha.

Stillinger i dette ledersjiktet må en anta har lønnsnivå fra 500-700 000 pr. år + sosiale kostnader. At en kanskje bør se kritisk på slike stillinger og særlig nyopprettelse av den typen administrative jobber er ikke mer enn rett og rimelig. Det er særlig viktig ved inngangen til en ny og krevende budsjettbehandling.

 

Så var det eiendomsskatten

Fra teknisk etat får vi opplyst at takstarbeidet nå er inne i sin sluttfase. Alle eiendommer på fjellet er ferdig taksert. Det står igjen boliger på aksen Forset-Follebu. Skattetakstnemnda jobber aktivt med kontroll og godkjenning av nytt takstnivå. Frist for å ha nye skattetakstlister klare er 1. mars neste år. Det er slik at ingen takster offentliggjøres før alle takster er klare. Slik sett vil ikke skattetakstnivået for neste budsjett år være endelig klart når budsjettet skal fastlegges. Det betyr at å sette det rette anslag for promillesats og å vite hva Eiendomsskatten innbringer av inntekter nå ved budsjettbehandlingen for 2018 blir ganske usikkert. Ved forrige års budsjettsak ( langtidsbudsjettet) ble det antydet at takstene ved retaksering kunne stige med anslagsvis 40%. Det er enda for tidlig å si om dette er et riktig anslag.

Eiendomsskatten er stadig tema i media. I Finansavisen 18. september er det en tre siders artikkel med fokus på de tall som styremedlem i Norges Hytteforbund Trond Hagen la fram for kommunestyret i siste møte. Han mener tallene de har funnet  fram klart beskriver at mange kommuner forskjellsbehandler hytteeiere og boligeiere i forhold til sine takseringsregler. Gausdal er der nevnt sammen med kommunene Ringebu, Krødsherads Tvedestrand og Lillesand som klart peker seg ut i så måte. Dette er neppe noen god reklame for å tiltrekke seg hyttebyggere, selv om antall byggesøknader hittil i år viser en sterk fart i dette markedet. Det er gitt byggetillatelser til 52 nye hytter i 2017 pr nå.

Kommunestyret påla administrasjonen og legge fram et notat basert på de fakta som Hytteforbundet og leder i Samarbeidsutvalget for Fritidseiendommer på Skei presenterte i siste møte. Det vil etter det vi har fått opplyst komme på kommunestyremøtet i oktober.

Eiendomsskatten berører alle med eiendom i kommunen og opptar derfor veldig mange. Det er viktig å ta tak i påstander om at takseringsreglene ikke er etter lovens intensjoner nå når et nytt takseringsgrunnlag skal legges for de neste ti årene. Her må politikerne opptre i en « controller-funksjon»!

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin