Hjem   >   Næringsliv   >   Gausdøl’n klaget inn for Pressens Faglig Utvalg- PFU

Gausdøl’n klaget inn for Pressens Faglig Utvalg- PFU

Denne uke behandlet PFU en klagesak rettet mot Lokalavisa Gausdøl’n. Det gjaldt en artikkel som ble publisert i papirutgaven juni 2017. Det endte med at avisa ble dømt for brudd på god presseskikk. Vi gjengir utvalgets konklusjon i sin helhet her og den vil også bli publisert i papirutgaven i første utgave slik reglene er.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 

Klagen gjelder en artikkel i avisa Gausdøl’n om «uheldige episoder» i forbindelse med avvirkning av skog, der naboer skal ha «laget problemer for gjennomføringen av drifta». Det ble opplyst at det handlet om «trakassering og trusler», også en «direkte drapstrussel», og at saken var anmeldt.

Klager er den anmeldte naboen. Han opplever publiseringen som en belastning, og reagerer på at hans navn, bosted, stilling og arbeidssted er omtalt. Slik klager ser det, er omtalen forhåndsdømmende. Han mener andre parters syn kan bli oppfattet som fakta slik saken er presentert. Etter klagers mening har Gausdøl’n ikke gitt ham tilstrekkelig mulighet for samtidig imøtegåelse. Klager opplyser at han ikke kjente til anmeldelsen da avisa tok kontakt. For øvrig mener klager at avisas redaktør er partisk i omtalen og blander fakta og kommentar.

Gausdøl’n mener det var berettiget å omtale klager med navn, blant annet for å hindre at andre ble utsatt for mistanke. Avisen anser det også som relevant å opplyse om arbeidssted, og avviser at omtalen inneholder opplysninger som er saken uvedkommende. Slik redaktøren ser det, er klager heller ikke forhåndsdømt; det fremgår tydelig at saken er under etterforskning. Gausdøl’n mener klager fikk tilstrekkelig mulighet for å kommentere saken, og at denne også burde være kjent for ham. For øvrig vises det til at omtalen er basert på flere kilder og at den inneholder «svært lite kommentarer».

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som maner mediene til å være varsomme med å identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Dette gjelder særlig når det er snakk om omtale på tidlig stadium av en etterforskning, som i dette påklagede tilfellet. Samtidig kan det være berettiget å identifisere for å hindre at uskyldige blir utsatt for mistanke. Utvalget har ikke grunnlag for mistro redaksjonen når den peker på dette forholdet i sin argumentasjon for identifiseringen. Utvalget er dessuten enig med Gausdøl’n i at opplysningene om klagers stilling og arbeidssted har relevans for de omtalte forhold. Det handler altså ikke om private opplysninger som er saken uvedkommende (jf. VVP 4.3).

Utvalget forstår likevel at klager reagerer på omtalen. Det handler om en anmeldelse og påstander om at klager skal ha kommet med en drapstrussel. Dette er en sterk beskyldning som ikke kan fremsettes uten at den angrepne får komme samtidig til orde, jf. VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse.

 

Kravet til samtidig imøtegåelse er strengt, og selv om Gausdøl’n opplyser å ha vært i kontakt med klager før publisering, kan utvalget ikke se at avisen har bestrebet seg på og dokumentert at klager ble forelagt det faktiske innholdet i beskyldningene slik at han var klar over hvilke beskyldninger som ville bli offentliggjort.

Selv om det fremgår at det handler om en anmeldelse, og at saken er under etterforskning, mener PFU at påstandene er formidlet på en konstaterende måte og i en form som gir inntrykk av at klager faktisk har fremsatt de påståtte truslene. Når klagers stemme er fraværende, forsterkes inntrykket av at han har opptrådt klanderverdig.

Videre reagerer også utvalget på at redaksjonen selv konkluderer i siste avsnitt av artikkelen. Etter utvalgets mening handler dette ikke bare om en forhåndsdom, jf. VVP 4.5, men også

om en sammenblanding av fakta og kommentarer som ikke hører hjemme på nyhetsplass, jf. VVP 4.2. At avsnittet er merket med «red anm», og at det således opplyses at det handler om en kommentar fra redaksjonen, mener PFU ikke er tilstrekkelig.

Gausdøl’n har brutt god presseskikk på punktene 4.2, 4.5 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 26. september 2017

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Frode Hansen,

Nina Fjeldheim, Reidun Førde

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin