Hjem   >   Nyheter   >   Eiendomsskatt og fritidsboliger

Illustrasjonsbilde fra Sør Skei

Eiendomsskatt og fritidsboliger

Det er en uenighet omkring takseringsregler for hytter i Gausdal.Etter kommunestyremøtet i august, der representanter fra Hytteforbundet/ Samarbeidsutvalget på Skei hadde lagt fram sine beregninger om skattetakster  og omsetningsverdi av de forskjellige eiendomsformer i Gausdal fikk administrasjonen i oppdrag og komme tilbake med en nærmere utgreiing av dette. Det ble lagt fram for Formannskapet forrige uke og var ikke særlig oppklarende, mer en repetisjon på kommunenes takstregime. Formannskapet sendte saken tilbake til administrasjonen og de skal legge fram en grundigere utredning til kommunestyret denne uke.

Er det så vanskelig?

Vi stiller spørsmålet til Trond Hagen, styremedlem i Norges Hytteforbund og han som har vært tallknuseren for deres undersøkelse.

Nei ikke veldig vanskelig, men ganske arbeidskrevende svarer han. Vi skal undersøke alle kommuner som har over 1.000 hytter. Det er i underkant 130 kommuner som er med og vi har sett på ca. 115. Hagen har selv hytte i Kvitfjell/Ringebu og takstverdier der var utgangspunktet for at han startet arbeidet.  Ringebu er for øvrig en av kommunene som kommer dårlig ut i undersøkelsen , sammen med kommunene her i Sør Gudbrandsdal, Ringsaker, Nordre Land, Stranda og flere kommuner langs sørlandskysten.

Vi går grundig til verks og for Gausdal har vi undersøkt over 800 salg som omfatter alle frie salg av eiendommer i Gausdal i årene 2008,2009,2012,2015,2016 og 2017, forteller Hagen. Omsatte eiendommer ligger på nett under en tjeneste levert av 1881.no kalt siste solgte eiendom. Her er alle salg og du kan sortere på måned år, adresse eller annet. Så sammenligner vi salgssummen med eiendomsskattelistene som også er offisielt tilgjengelig. Derved får vi fram forholdet mellom eiendomsskattetakst og faktisk omsetningsverdi. Det er hovedintensjonen i Eiendomsskatteloven at takst skal gjenspeile faktisk salgsverdi i fritt slag. I Gausdal har en intensjon vært at taksten skal ligge på ca. 80% av salgsverdien.

Tallene våre viser at taksten for solgte boliger i Gausdal ligger på rundt 40 % av salgssummen , med en synkende prosentverdi i forhold til  salgspris. For hytter er taksten ca. 55 % av salgssummen og denne verdien har vært stigende. Derfor hevder vi at de ulike eiendomstypene forskjellsbehandles i Gausdal kommune, som i flere andre kommuner. Det mener vi er et brudd på eiendomsskatteloven og at kommunen nå må ta hensyn til i den retakseringen som foregår i år. Det som har vært er vi ikke så opptatt av, men når nå kommunen blir gjort oppmerksom på dette forholdet må det få en betydning videre. En kan ikke videreføre en skjevfordeling som har utviklet seg over år. Da går det i retning lovbrudd og en kan pådra seg søksmål for å få endret dette.

Det er så enkelt som at enten må hyttene få lavere takst og betale mindre eiendomsskatt eller så må taksten for boliger økes og de beskattes høyere . Det siste er kanskje ikke så positivt å gjennomføre? Vi sier ingen ting om skattebeløpet, vårt fokus er en rettferdig beskatning, sier Hagen. Han forsikrer også om at denne saken vil bli tatt opp med sentrale myndigheter nå framover.

Hva har Gausdal kommune gjort overfor dere, spør vi? Vi har hatt en lengre samtale over telefon, vi har tilbudt oss å komme i et møte og vise fram alt tallgrunnalegt, men det har vi ikke blitt invitert til enda. Vi har fasiten, men vi leverer ikke fra oss tallmaterialet til det har det vært et for stort arbeid. Kunne ikke kommunen skaffet seg disse tallene selv? Jo det er klart de kunne,  svarer Hagen. Jeg mener de burde ta en slik sjekk år for år for å se hvordan skatteregimet slår ut, sier han. Det er dette som gir svaret.

 

Hva gjøres feil?

Hva tror du er grunnen til at det blir slik i Gausdal og de andre kommunene dere har funnet tilsvarende skjevheter i?  Eiendomsskatteloven åpner for å bruke  mange ulike faktorer i taksregimet sier Hagen. Både områdefaktor, differensiert kvadratmeterpris, ytre og indre faktor som gjenspeiler byggeår og standard. Gausdal bruker alle disse faktorene i det som kalles Trondheimsmodellen. Vi ser at kommuner som bruker færre differensieringer, for eksempel en lik kvadratmeterpris for alle boligtyper, kommer bedre ut med en  mer rettferdig taksering.  Feilen som blir i Gausdal  vises godt i et eksperiment med å ta en hytte og flytte den rundt i alle sonene her i Gausdal. Den vil uansett få høyere takst, sier Hagen. Det kan ikke være riktig.

Vi kontakter Torbjørn Furuhaugen, enhetsleder på Teknisk enhet i kommunen. Hvorfor vil dere ikke se nærmere på disse tallene? Vi vil gjerne det, men da må vi få oversendt tallmaterialet, sier han. Respekterer dere ikke at de har eiendomsretten til tallene som har utført beregningene, og er det ikke  et ganske bra tilbud og få gå gjennom  alle tallene med de som har dem? Vi har vurdert det slik at det ikke er godt nok i et kort møte, svarer han.  Men da må kanskje kommunen skaffe seg de samme tallene selv, for du betviler vel ikke at framgangsmåten er riktig?  Jeg har ingen forutsetning for å tvile på at tallmaterialet er korrekt, men vi har ikke vurdert å ha kapasitet til å gjøre slike undersøkelser selv. Stikkprøver vi har gjort viser ikke samme tendensen som det påstås her.  Men hele tallgrunnlaget, alle salg, er vel bedre egnet enn enkeltkontroller? Det er nok mulig svarer Furuhaugen.

 

Slik står saken. Tallene  som hytteeierne legger fram er det  liten grunn til å tvile på at  er korrekte, det er  tall som viser en klar trend. Det burde være i alles interesse at både administrasjonen og i særlig grad skattetakstnemnda satte seg best mulig inn i dette før nye takster blir skrevet ut, (red anm) På kommunestyret torsdag kommer et nytt framlegg om eiendomsskatten til politikerne I Gausdal.

Fakta: Eiendomsskatten utgjør i inneværende år 27 millioner i inntekter for kommunen. Ved budsjettbehandlingen i fjor ble det antydet at retakseringen kunne medføre 40% økning av dette beløpet. En betydelig andel av eiendomsskatten kommer fra eiere av fritidsboliger i kommunen. For kommunen begynner dette å bli en betydelig inntektskilde og for bolig- og hytteeiere også etter hvert en betydelig kostnad. Kommunen bruker nå 3.5 millioner på å taksere  på nytt alle eiendommer i kommunen. Følg gjenre debatten om saken på nett fra kommunestyremøtet torsdag denne uke.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin